Algemene voorwaarden

Contactgegevens:

Bezoekadres: Lage vleutweg 1, 5681 NZ Best
Postadres: oranjestraat 73, 5682 CB Best
E-mail: info@feel-best.nl
Telefoon: 06 42064003

Feel Best is een vestiging van Roselin Westerlaken-Krayo.
Feel Best is geregistreerd bij de KVK onder nummer 17218783. Feel Best is gevestigd aan de Hogevleutweg 9, 5681 PD Best.

 

Artikel 1: De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Feel Best.
1.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
1.3 Elke cursist is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de cursist geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts.
1.4 Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Feel Best is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1. Feel Best behoudt het recht maandelijks het lesgeld per automatische incasso af te schrijven van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer. Dit zal gebeuren op de 1ste dag van de huidige maand.
2.2. Wanneer Feel Best geen automatische incasso kan uitvoeren om welke reden ook, en een 2e poging ook niet is gelukt, zal Feel Best een betalingsherinnering sturen. Mocht het openstaande bedrag na betalingsher- innering niet binnen 10 dagen op bankrekeningnummer
NL69 ABNA 0464 5123 36 ten name van Feel Best staan, behoudt Feel Best het recht €5,- administratiekosten per achterstallige betaling in rekening te brengen.
2.3 Het lidmaatschap bij Feel Best is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Feel Best.
2.4 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.5 Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@feel-best.nl. ‘On-hold’ zetten kan 2 maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Feel Best het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Feel Best.
2.6 Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Na de datum van opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. De abonnement(en) worden automatisch verlengd.

2.7 Feel Best behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Feel Best te zijn ontvangen.
2.8 Feel Best heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren. 2.9 Feel Best rekent € 10,- inschrijfkosten bij het nemen van een abonnement.

Artikel 3: Gemiste lessen

3.1 Wanneer een cursist een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment tot 4 weken na de gemiste les.
3.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
3.3 Een gemiste les kan binnen 4 weken voor of na de gemiste les worden ingehaald. Cursisten die staan ingeschreven in een desbetreffende les hebben voorrang op inhalers. De docent van de inhaalles bepaald of er plek is voor de inhaler om de les in te halen.

Artikel 4: Annulering van lessen

4.1 Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Feel Best behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen.
4.2 Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Feel Best zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen cursist kan deze les dan op een ander lesmoment inhalen.
4.3 In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de betroffen cursist de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.

Artikel 5: Wijzigingen

5.1 De tarieven zijn gebaseerd op 48 lesweken. Feel Best heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Carnaval, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Gedurende 3 weken van de school ‘zomervakantie’ zal er een apart zomerrooster gelden, waarin een aantal reguliere lessen uitvallen. Deze weken worden vooraf bekend gemaakt op de website.
5.2 Feel Best behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
5.3 De studio behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen. De cursist wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld. Mocht de cursist niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.

 

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 Feel Best verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
6.2 Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mailadres op het inschrijfformulier toegevoegd aan Feel Best- mail bestand en ontvangt de cursist informatie over Feel Best per e-mail. Uitschrijving is mogelijk via info@feel- best.nl. De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.


Artikel 7: Toepasselijkheid en geschillen

7.1 Deze “Algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Feel Best en de cursist, betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Feel Best.

Volg een gratis proefles

Je bent van harte welkom voor een gratis proefles of ons proefpakket van 3 lessen voor €25. Blijf je liever thuis? Een aantal van onze lessen zijn ook live te volgen!